Business

Založenie družstva

Družstvo je spoločnosť, ktorú vytvára neuzatvorený maximálny počet ľudí – spoločníkov. Spoločnosť vo forme družstva je najčastejšie vytvorená s cieľom vykonávania podnikateľskej činnosti, prípadne realizácie sociálnych, ekonomických, poľnohospodárskych alebo iných požiadaviek jednotlivých družstevných členov. Družstiev môže byť viacero druhov a to napríklad bytové družstvo, roľnícke družstvo – poľnohospodárske, obchodné družstvo, družstvo invalidov a ďalšie.

Ustanovujúca schôdza

Čo sa vzniku a založenia družstva https://ezmluva.sk/zalozenie-druzstva týka, najprv je potrebné zvolať ustanovujúcu schôdzu budúcich členov, na ktorej prítomný musí byť aj notár a rozhoduje sa tu o stanovách (základné vnútroorganizačné predpisy), výške základného imania (minimálne 1250 eur) a taktiež sa určujú konkrétne orgány družstva. Orgány, sú tvorené z:

  • Členskej schôdze – je najvyšším orgánom, ktorý rozhoduje o základných činnostiach, pričom každý člen má svoj hlas
  • Predstavenstva – je štatutárnym orgánom, ktorého úlohou je organizovanie a vedenie činností a rozhodnutie o výbere predsedu družstva
  • Kontrolnej komisie – je kontrolným orgánom skladajúcim sa z aspoň 3 členov, vykonávajúcim všetku kontrolnú činnosť a povinnosťou pri zistení nedostatkov ohlasovať všetko členskej schôdzi

Z tejto ustanovujúcej schôdze sa následne vytvorí zápisnica overená notárom, ktorá by mala obsahovať údaje o členoch, stanovách, orgánoch, vkladoch členov a to tých v peňažnej i nepeňažnej podobe. Po vytvorení zápisnice predstavenstvo družstva môže podať návrh (podpísaný všetkými členmi predstavenstva) na jeho zapísanie do Obchodného registra.

Zasadacia miestnosť

Družstvo vystupuje ako právnická osoba a vzniká po zápise v Obchodnom registri, avšak zápisu by malo predchádzať splatenie najmenej polovice z výšky sumy základného imania (min. 1250 eur, t.j. 625 eur). Aj napriek tomu, že maximálny počet členov nie je obmedzený, platí podmienka minimálneho počtu ľudí a to aspoň 5 fyzických osôb alebo 2 právnické osoby. Dôležité je rovnako aj zvolenie správneho obchodného mena, ktoré musí mať v názve aj označenie družstvo. Za vzniknuté záväzky družstevná spoločnosť ručí celým svojím majetkom, ale jednotliví členovia nezodpovedajú a neručia za záväzky družstva. Dokonca povinnosťou člena nie je ani sa priamo a osobne zúčastniť na činnostiach družstva.