Business

Štúdium v Taliansku a potrebné dokumenty

Slovenskí študenti vo svete
Nutnosť študovať striktne len v krajine, kde sa študent narodil, ako to bývalo za minulej éry, už dávno neplatí. Dostať sa na štúdium do zahraničia bolo len pre vyvolených, dnes je však už situácia úplne odlišná. Mladí ľudia majú a využívajú všetky možnosti, ktoré im ponúka súčasnosť a sú rozletení na každú svetovú stranu, aby získavali vedomosti z rôznych oblastí života v rôznych končinách sveta. Či už ide len o jazykové kurzy alebo riadne štúdium. Stredné alebo vysoké školy ponúkajú študijné pobyty a štúdiá na svojich školách žiakom z celého sveta, no tí musia spĺňať aj niektoré požiadavky a podmienky prijatia.

taliansko

Taliansko
Na študijný pobyt v Taliansku prijímajú študentov na základe známok z maturitných skúšok a takisto aj výsledkov prijímacieho konania. Pre študijné odbory, kam sa hlási viac mladých ľudí, ako stanovujú limity, sú určené maximálne počty miest, ktoré môžu byť obsadené študentmi. O obsadenosti ostatných miest na školách rozhodujú jednotlivé univerzity či vysoké školy. Na štúdium sa mladí ľudia hlásia priamo na danej vysokej škole, o ktorú majú záujem.

veřejný prostor

Poplatky
Štúdium v Taliansku však nie je zadarmo, spoplatnené sú štátne aj súkromné školy. V minulých rokoch sa poplatky pohybovali vo výške cca 850 eur. Na štátnych vysokých školách je poplatok určený vo výške 20% z príspevku štátu. Najvyššie poplatky zaplatia študenti na takzvaných voľných univerzitách, čiže na výberových školách. Je samozrejmé, že na súkromných školách sú poplatky vyššie ako na štátnych, ale prihliada sa aj na sociálnu situáciu študenta. Ak škola uzná, že študent sa nachádza v horšej sociálnej pozícii, môže mu tieto poplatky za školu aj odpustiť. Pre študentov sú k dispozícii aj bezúročné pôžičky, prípadne štipendiá, ktoré prideľujú regióny, v ktorom sa škola nachádza. Ďalšou možnosťou, ako si môžu študenti vylepšiť svoju finančnú situáciu, sú práce a brigády popri štúdiu.